Τι δώρισαν θεσσαλικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες στα νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ

Ç íÝá ìïíÜäá åíôáôéêÞò èåñáðåßáò ÌÅÈ ôïõ Íïóïêïìåßïõ Åõáããåëéóìüò ,óôï êôÞñéï Á×ÅÐÁ,ÐáñáóêåõÞ 14 Äåêåìâñßïõ 2012 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Θεσσαλικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες ενισχύουν τα νοσοκομεία της 5ης ΥΠΕ με εξοπλισμό.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Όμιλος Bιοκαρπέτ – Exalco ενισχύει με δύο κρεβάτια ΜΕΘ, όλο τον εξοπλισμό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η βιομηχανία Cosmos Aluminioum ενισχύει με 4 μόνιτορ τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η βιομηχανία τροφίμων Intercomm Foods ενισχύει με μηνανολογικό ιατρικό εξοπλισμό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

O Όμιλος Σαράντη (Όλυμπος, ΤΥΡΑΣ, κ.α.), ενισχύει το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η «Βιολάντα», ενισχύει το Νοσοκομείο Τρικάλων με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Η βιομηχανία ζυμαρικών Melissa Κίκιζας, καλύπτει το κόστος της προμήθειας 40.000 χειρουργικών μασκών για τα Νοσοκομεία της Θεσσαλίας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ενίσχυσε την 5η ΥΠΕ με έναν αναπνευστήρα.

Τέλος η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει την 5η ΥΠΕ με 20.000 αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια.

Να σημειώσουμε ότι αναζητούνται προστατευτικές λευκές στολές.

ΠΗΓΗ larissanet.gr

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ